Reklamačný poriadok

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb sa vydáva tento reklamačný poriadok:

  1. Právo na reklamáciu služieb
    Ak zákazník (objednávateľ služby) zistí, že služba, ktorá mu bola poskytnutá má vadu, uplatňuje svoje právo u poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Jeho právo zanikne, ak nebolo uplatnené do 7 dní od poskytnutia služby.
    Zákazník pri uplatňovaní reklamácie musí predložiť potvrdenie o rezervácií a doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje. K reklamácií je potrebné priložiť aj popis udalosti, ktorá je príčinou reklamácie služieb, kontaktnú osobu, adresu a telefonický kontakt. Reklamáciu je možné poslať poštou na adresu Poskytovateľa – Parking airport s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov alebo formou e-mailu na adresu parking@parkingairport.sk.
    Poskytovateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácia začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Po uplynutí lehoty vzniká spotrebiteľovi nárok na vrátenie peňazí za reklamovanú službu.

* Aby sme mohli Vašu reklamáciu vybaviť zoberte prosím na vedomie, že spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mail a podpis. Uvedené osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia si našich zákonných a zmluvných povinností na právnom základe uvedenom v ustanovení článku 6 odsek 1 písmeno b) a písmeno c) nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). V prípade, ak sa rozhodnete nám Vaše osobné údaje neposkytnúť, nebude možné Vašu reklamáciu vybaviť.